Premiwm Chwaraeon

BETH YW'R PREMIWM CHWARAEON?

Mae'r llywodraeth yn darparu cyllid i ysgolion cynradd ac academïau a gynhelir sydd wedi'i dargedu'n benodol at wella'r ddarpariaeth addysg gorfforol (AG) a chwaraeon.

Rhaid i ysgolion wario'r cyllid chwaraeon ar wella eu darpariaeth o AG a chwaraeon er budd disgyblion oed cynradd fel eu bod yn datblygu ffyrdd iach o fyw. Mae gan ysgolion ryddid i ddewis sut maen nhw'n gwneud hyn ond dylai'r effaith:

  • datblygu neu ychwanegu at y gweithgareddau AG a chwaraeon y mae eich ysgol eisoes yn eu cynnig;

  • meithrin gallu a gallu yn yr ysgol i sicrhau y bydd gwelliannau a wneir nawr o fudd i ddisgyblion sy'n ymuno â'r ysgol yn y blynyddoedd i ddod.

Mae 5 dangosydd allweddol y dylai ysgolion ddisgwyl gweld gwelliant ar eu traws:

  • ymgysylltiad yr holl ddisgyblion mewn gweithgaredd corfforol rheolaidd - mae canllawiau'r Prif Swyddog Meddygol yn argymell bod pob plentyn a pherson ifanc rhwng 5 a 18 oed yn cymryd rhan mewn o leiaf 60 munud o weithgaredd corfforol y dydd, a dylai 30 munud fod yn yr ysgol;

  • codir proffil AG, Chwaraeon Ysgol a Gweithgaredd Corfforol ar draws yr ysgol fel offeryn ar gyfer gwella'r ysgol gyfan;

  • mwy o hyder, gwybodaeth a sgiliau'r holl staff wrth addysgu AG a chwaraeon;

  • profiad ehangach o ystod o chwaraeon a gweithgareddau a gynigir i bob disgybl;

  • mwy o gyfranogiad mewn chwaraeon cystadleuol.