Cwynion

Yn Ffederasiwn Parkland rydym yn ceisio ein gorau i sicrhau bod anghenion ein holl blant, rhieni / gofalwyr a staff yn cael eu diwallu a bod ein hysgol yn lle diogel a hapus i bawb. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall pryderon godi ar brydiau, neu fod camgymeriadau'n cael eu gwneud, a gofynnwn i'r rhain gael eu dwyn i'n sylw cyn gynted â phosibl er mwyn caniatáu amser inni ymchwilio i ddigwyddiad neu broblem a datrys y mater.

Weithiau mae problemau'n codi o gamddealltwriaeth y gellir mynd i'r afael â nhw'n hawdd. Gellir datrys y mwyafrif o bryderon a chwynion yn gyflym trwy siarad ag aelod o staff.

Os ydych chi'n teimlo nad ydych wedi gallu datrys mater, yna mae gennym weithdrefn gwynion glir i chi ei dilyn.

Mae dolen i'r polisi cwynion isod sy'n disgrifio'r weithdrefn yn glir ac yn darparu llinellau amser.

Crynodeb o'r Weithdrefn Cwynion


Cam Un Anffurfiol
Mynegiad o bryder i'r ysgol.


Cwyn Cam Dau

Cwyn wedi'i chodi'n ffurfiol yn ysgrifenedig i'r Pennaeth / Pennaeth Ysgol.


Cwyn Cam Tri
Anaml iawn y bydd cwynion yn cyrraedd y lefel ffurfiol hon, ond pe bai angen, gallwch wneud cwyn ffurfiol trwy Swyddog Llywodraethu'r Ymddiriedolaeth i gael sylw'r Cyfarwyddwr Cynradd


Cam Pedwar Cwyn Terfynol Apêl Cam Gwrandawiad Panel Cwynion yr Ymddiriedolaeth
Dylid gwneud cwynion ar hyn o bryd trwy Swyddog Llywodraethu'r Ymddiriedolaeth i sylw'r Prif Swyddog Gweithredol.


Gellir cysylltu â Swyddog Llywodraethu'r Ymddiriedolaeth trwy hello@swale.at neu yn
Ymddiriedolaeth Academïau Swale
Tŷ Ashdown
Ffordd Johnson
Sittingbourne
ME10 1JS

policy.PNG