Swyddog Cyswllt Teulu

Gall Swyddog Cyswllt Teulu Ysgol Babanod ac Iau Parkland gynnig cyngor ac arweiniad i rieni a gofalwyr mewn meysydd fel:

 • Darparu gwybodaeth am wasanaethau ysgolion a lleol (gan gynnwys gofal plant a chynlluniau chwarae gwyliau) ar gael.

 • Gwrando a siarad â phlant a rhieni am unrhyw bryderon neu ymholiadau sydd ganddyn nhw yn y teulu neu'r ysgol.

 • Hyrwyddo sgyrsiau rhwng rhieni a'u plant trwy gyfryngu teuluol.

 • Mynychu cyfarfodydd gyda chi, am gefnogaeth foesol neu i gymryd nodiadau.

 • Helpu ffurflenni / gwaith papur cyflawn.

 • Cysylltu â gweithwyr proffesiynol eraill ee nyrs ysgol, gweithwyr cymdeithasol.

 • Eich helpu chi i ddeall a rheoli atgyfeiriadau.

 • Cefnogi plant yn yr ysgol gan roi rhywun iddynt wrando ar eu pryderon a'u pryderon.

 • Cynnig ymweliad cartref os ydych chi'n ei chael hi'n haws siarad gartref.

 • Cefnogi gyda phontio i'r dderbynfa ac i ysgolion uwchradd.

 • Dadansoddiad a gwahaniad teuluol

 • Profedigaeth

 • Budd-daliadau a chyngor tai.

 • Cefnogi rheoli ymddygiad, cysgu a bwyta'n iach.

Capture.PNG